Privátní centrum
STOMATOLOGIE
A DENTÁLNÍ CHIRURGIE

Naše služby

Aktuality

Dárkové poukazy na dentální hygienu a zubní péči

V našich ambulancích je možné zakoupit poukaz na dentální hygienu nebo na zubní péči v hodnotách 1.000 Kč, 2.000 Kč nebo 5.000 Kč. Pokud hledáte vhodný dárek, tak můžete věnovat svým blízkým trochu toho zdraví a hlavně krásný úsměv.
Dárkové poukazy je možné zakoupit na recepci nebo se e-mailem domluvit na zaslání poštou.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Závazné smluvní a všeobecné obchodní podmínky

Tyto smluvní a všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem zdravotních služeb a pacientem – klientem (příjemcem zdravotních služeb).
 
Poskytovatel zdravotních služeb:  DENTINO s.r.o., IČ: 29267676, dále jako „DENTINO“ či „poskytovatel“.
 
Termínem „léčba“či „péče“ či „výkon“ či „ošetření“ se rozumí poskytování zdravotních služeb ve smyslu zákona o zdravotních službách (zákon č.372/2011 Sb.) a občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.).
Termínem „lékař“se rozumí poskytovatel zdravotní péče jednající za poskytovatele, a to jak v pozici zubního lékaře, tak v pozici dentální hygienistky.
Termínem „ordinace“ se rozumí ucelená provozní jednotka poskytující zdravotní službu a tvoří ji především zubní souprava (křeslo) s odpovídajícím technologickým, diagnostickým a léčebným vybavením, včetně lékaře, asistentky a pomocného zdravotnického personálu.
 
Povinnosti poskytovatele
DENTINO se zavazuje vykonávat zdravotní péči v oboru praktického zubního lékařství na úrovni současného moderního lékařského poznání, v souladu s nejlepšími zájmy zdravotní stavu pacienta a v souladu s platnými předpisy a vnitřními řády DENTINO.
DENTINO se zavazuje vést zdravotnickou dokumentaci pacienta dle platných předpisů.
DENTINO nakládá s informacemi uloženými v dokumentaci dle zásad ochrany osobních údajů a dalšími zákonnými předpisy.
Před každým zdravotním úkonem bude pacient informován lékařem v dostatečném rozsahu o svém orálním zdravotním stavu, o navrhovaném léčebném postupu (léčebném plánu) i o povaze, důsledcích a možných rizicích spojených s daným zdravotním výkonem. V případě existence více variant léčby seznámí DENTINO pacienta s jednotlivými variantami a cenovou náročností.
DENTINO se bude snažit objednávat pacienty na dohodnutý čas tak, aby minimalizoval čekání pacientů. DENTINO je povinno dodržovat etické zásady vztahu lékař/pacient, snažit se minimalizovat stres a eventuální bolestivost poskytované péče a komunikovat s pacientem tak, aby pacient všemu rozuměl.
DENTINO je povinno komunikovat o cenové náročnosti před ošetřením a následně zúčtovat poskytnuté zdravotní služby.
DENTINO si vyhrazuje právo možnosti odmítnout či ukončit léčbu, pokud:
 • pacient nedodržuje navržený lékařský postup
 • pacient se dopustí neomluvené absence – bez včasné a prokazatelné omluvy a vysvětlení se nedostaví na sjednaný termín
 • pacient se neřídí vnitřním řádem poskytovatele a omezuje práva jiných pacientů
 • požadavky pacienta odporují odbornému profesnímu přesvědčení lékaře
 • z dalších zákonných důvodů (provozní či kapacitní důvody)
 • z důvodů nerespektování pokynů lékaře a pomocného zdravotnického personálu k dodržování hygienických a preventivních opatření
 • pacient fyzicky ohrožuje personál DENTINO či jiné pacienty
Povinnosti pacienta
Pacient je povinnen:
 • dodržovat navržený léčebný postup
 • řídit se vnitřním řádem poskytovatele a jeho pokyny
 • pravdivě informovat lékaře o svém celkovém zdravotním stavu a souvisejících záležitostech
 • pečovat o své orální zdraví odpovídajícím způsobem tak, aby se vyvaroval všech odstranitelných (preventabilních) rizik
 • akceptovat preventivní prohlídky a preventivní dentální hygienu jakou nezbytnou součást léčby
 • poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného procesu
Pacient je povinnen dodržovat sjednané termíny jednotlivých lékařských výkonů v souladu s léčebným plánem, preventivními prohlídkami a plánem výkonů dentální hygienistky. Za sjednaný termín se považuje termín zapsaný v systému poskytovatele a poskytovatel jej musí pacientovi sdělit – ústně, telefonicky, sms zprávou nebo e-mailem.
Poskytovatel je oprávněn v odůvodněných případech termín pacienta měnit, o čemž musí být pacient informován – ústně, telefonicky, sms zprávou nebo e-mailem.
Pacient si je vědom a výslovně bere na vědomí, že v případě jeho včasného neomluveného nedodržení sjednaného termínu (dále jen „absence“) vzniká poskytovateli škoda za promarněný čas.
Pro případ NEomluvené absence ze strany pacienta tímto obě strany sjednávají paušální smluvní náhradu škody. Neomluvenou absencí se rozumí nedostavení na sjednaný termín bez omluvy. Omluva pacienta je možná jen prokazatelnou formou (osobně, telefonicky, sms zprávou nebo e-mailem, a to min. 24 hod. předem).
Poskytovatel a pacient se v rámci těchto podmínek, ke kterým pacient výslovně přistupuje, dohodli, že v případě porušení povinnosti pacienta dostavit se na plánovaný termín úkonu,na kterém se pacient a poskytovatel dohodli, a to bez včasné omluvy (min. den předem), tj. v případě absence, uhradí pacient poskytovateli, nedohodnou-li se jinak, smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každých 30 minut objednaného termínu, ke kterému se pacient bez omluvy nedostavil.
Smluvní pokuta je splatná na výzvu poskytovatele a poskytovatel je oprávněn ji pacientovi vyúčtovat.
Pacient bere na vědomí, demotivací tohoto ustanovení není účtování smluvních pokut, ale zamezení neomluvených absencí a prostojů nákladného zdravotnického zařízení, což bere na vědomí.
Pacient bere na vědomí, že při neomluvené absenci mu budou také zrušeny všechny jeho plánované budoucí termíny a objednání termínů nových bude možné až po úhradě smluvní pokuty s ohledem na délku aktuálních objednacích dob, s čímž souhlasí.
Omluvy je možné provádět s předstihem alespoň 24 hod. těmito způsoby:
V případě včasné omluvy dle předchozího ustanovení není poskytovatel oprávněn pacientovi pokutu účtovat.

Nadstandartní stomatologie
DENTINO nabízí širokou škálu výkonů nadstandardní stomatologie, s orientací na kvalitu a nejmodernější technologie.
Pro umožnění bezbolestného výkonu pacient souhlasí s aplikací lokální anestezie volenou lékařem dle momentálního zdravotního stavu pacienta.
I v oblasti nadstandardní péče zpravidla existuje více variant léčby a pacient dostává na výběr z několika možností. Pacient je vždy informován o možných variantách péče  jejich cenách – ještě před poskytnutím ošetření.
DENTINO má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami na území České republiky.
Pacient bere na vědomí, že pojišťovny v ČR hradí pouze malou část nákladů kvalitní moderní stomatologie, a navíc jen při použití levnějších materiálů a základním postupů.
Většina typů ošetření, která vedou k dlouhodobému zachování či kvalitní náhradě chrupu pacienta bohužel v současné době hrazeny pojišťovnou nejsou nebo je pojišťovna platí jen z části a pacient si musí tato poskytnutá ošetření doplatit.
Naším cílem je kvalita poskytnutého ošetření, jež vede k dlouhotrvajícím výsledkům.
V případě navrhnutého lékařského postupu poskytovatele, či navrhovaného použití zdravotnického materiálu či aplikace lokální anestezie (a to vše i ve standartní stomatologii) se má za to a pacient tuto skutečnost bere na vědomí, že pacient s navrhnutým postupem a použitím zdravotnického materiálu souhlasí, pokud nevyjádří před realizací postupu a zahájením výkonů (či protetické práce) svůj nesouhlas.
V případě protetických prací, které vždy vyžadují více návštěv, pacient hradí zálohu ve výši min. 50% z celkové ceny protetické práce, a to v den zahájení. Doplatek zbývající ceny bude uhrazen v den odevzdání protetické práce. Pokud pacient ukončí zahájenou protetickou rekonstrukci z jakéhokoliv důvodu, záloha mu v plné výši propadá. Pokud dojde během protetické rekonstrukce k dlouhé prodlevě mezi jednotlivými fázemi ze strany pacienta, pak pacient bere na vědomí, že je možné, že se práce bude muset zahájit od začátku a v takovém případě si zubní laboratoře většinou úhradu své práce účtují dvakrát, tudíž i pacient následně musí doplatit cenu zubní laboratoře, která je z těchto důvodů účtována navíc.

Reklamace
DENTINO  poskytuje záruku 2 roky (od momentu dokončení) na všechny protetické práce (korunky, můstky, protézy, atd.).  
Záruka se nevztahuje na výplně, dočasné práce,  endodontické ošetření,  stomatologické výkony povahy služeb (dentální hygiena,  bělení,  výkony na měkkých tkáních, atd.).
Důvody k celkovému nebo částečnému zrušení záruky jsou: nedbalost k ústní hygieně, neuposlechnutí lékařského doporučení, nesprávné používání protézy, neléčená dysfunkce čelistního kloubu, systémové choroby ovlivňující stav orálního zdraví (diabetes, epilepsie, osteoporóza, cytostatická léčba atd.), zranění v oblasti hlavy a krku s možností poranění zubů nebo čelisti.
Stížnost či reklamaci musí pacient primárně podat přímo u poskytovatele, který v rámci evidence stížností musí věc projednat a v zákonné lhůtě.

Závěrečná ujednání
Tyto závazné smluvní a všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny ne webových stránkách poskytovatele:  www.dentino.cz,  a k dále jsou vyvěšeny v čekárně poskytovatele, kde jsou plně přístupné všem pacientům v rozsahu celé provozní doby.
 Pro pacienta jsou tyto smluvní a všeobecné obchodní podmínky platné a účinné ode dne, kdy je pacient registrován jako pacient poskytovatele, přičemž rozhodným okamžikem je podpis registračního formuláře, kterým je uzavřena smlouva o poskytování zdravotní péče. Tyto smluvní a všeobecné obchodní podmínky jsou připojeny k registračnímu formuláři (smlouvě o poskytování zdravotní péče) a jsou jeho nedílnou a neoddělitelnou součástí.
V případě pacientů externích (neregistrovaných) v našem zdravotnickém zařízení jsou tyto podmínky také závazné a jsou připojeny k anamnestickému dotazníku a jsou jeho nedílnou a neoddělitelnou součástí. Podmínky jsou tedy platné a účinné ode dne vyplnění a podpisu anamnestického dotazníku.

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů 

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 1. Správce osobních údajů
 
DENTINO s.r.o.    
 
29267676 
 
Olšany 142, 683 01 Rousínov u Vyškova
 
www.dentino.cz 
 
Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.
 
 1. Účel/y zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem
 • poskytování zdravotních služeb
 • vykazování hrazených zdravotních služeb
 • vyúčtování nehrazených zdravotních služeb
 • sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám
 • organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů)
 • vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví
 1. Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je
 • splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele)
 • splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně)
 1. Příjemci osobních údajů
Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.
 1. Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely uvedené v bodu III jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem, a následně budou vyřazeny a skartovány 5 let od vaší poslední návštěvy. Rozhodující ke skartaci Vaší zdravotnické dokumentace je tedy datum Vaší poslední návštěvy.
 1. Práva subjektu údajů
Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:
 • právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;
 • právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;
 • právo na omezení zpracování - omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit; nebo zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; nebo již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad   Vašimi zájmy nebo právy a svobodami;
 • právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme;
 • právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci.
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
 1. Právo vznést námitku proti zpracování
V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 1. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje
Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst.1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).