Powered by Smartsupp

Závazné smluvní a všeobecné obchodní podmínky

Tyto smluvní a všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem zdravotních služeb a pacientem – klientem (příjemcem zdravotních služeb).

 

Poskytovatel zdravotních služeb:  DENTINO s.r.o., IČ: 29267676, dále jako „DENTINO“ či „poskytovatel“.

 

Termínem „léčba“či „péče“ či „výkon“ či „ošetření“ se rozumí poskytování zdravotních služeb ve smyslu zákona o zdravotních službách (zákon č.372/2011 Sb.) a občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.).

Termínem „lékař“se rozumí poskytovatel zdravotní péče jednající za poskytovatele, a to jak v pozici zubního lékaře, tak v pozici dentální hygienistky.

Termínem „ordinace“ se rozumí ucelená provozní jednotka poskytující zdravotní službu a tvoří ji především zubní souprava (křeslo) s odpovídajícím technologickým, diagnostickým a léčebným vybavením, včetně lékaře, asistentky a pomocného zdravotnického personálu.

 

Povinnosti poskytovatele

DENTINO se zavazuje vykonávat zdravotní péči v oboru praktického zubního lékařství na úrovni současného moderního lékařského poznání, v souladu s nejlepšími zájmy zdravotní stavu pacienta a v souladu s platnými předpisy a vnitřními řády DENTINO.

DENTINO se zavazuje vést zdravotnickou dokumentaci pacienta dle platných předpisů.

DENTINO nakládá s informacemi uloženými v dokumentaci dle zásad ochrany osobních údajů a dalšími zákonnými předpisy.

Před každým zdravotním úkonem bude pacient informován lékařem v dostatečném rozsahu o svém orálním zdravotním stavu, o navrhovaném léčebném postupu (léčebném plánu) i o povaze, důsledcích a možných rizicích spojených s daným zdravotním výkonem. V případě existence více variant léčby seznámí DENTINO pacienta s jednotlivými variantami a cenovou náročností.

DENTINO se bude snažit objednávat pacienty na dohodnutý čas tak, aby minimalizoval čekání pacientů. DENTINO je povinno dodržovat etické zásady vztahu lékař/pacient, snažit se minimalizovat stres a eventuální bolestivost poskytované péče a komunikovat s pacientem tak, aby pacient všemu rozuměl.

DENTINO je povinno komunikovat o cenové náročnosti před ošetřením a následně zúčtovat poskytnuté zdravotní služby.

DENTINO si vyhrazuje právo možnosti odmítnout či ukončit léčbu, pokud:

 • pacient nedodržuje navržený lékařský postup
 • pacient se dopustí opakované neomluvené absence – bez včasné a prokazatelné omluvy a vysvětlení se nedostaví na sjednaný termín
 • pacient se neřídí vnitřním řádem poskytovatele a omezuje práva jiných pacientů
 • požadavky pacienta odporují odbornému profesnímu přesvědčení lékaře
 • z dalších zákonných důvodů (provozní či kapacitní důvody)
 • z důvodů nerespektování pokynů lékaře a pomocného zdravotnického personálu k dodržování hygienických a preventivních opatření
 • pacient fyzicky ohrožuje personál DENTINO či jiné pacienty


Povinnosti pacienta

Pacient je povinnen:

 • dodržovat navržený léčebný postup
 • řídit se vnitřním řádem poskytovatele a jeho pokyny
 • pravdivě informovat lékaře o svém celkovém zdravotním stavu a souvisejících záležitostech
 • pečovat o své orální zdraví odpovídajícím způsobem tak, aby se vyvaroval všech odstranitelných (preventabilních) rizik
 • akceptovat preventivní prohlídky a preventivní dentální hygienu jakou nezbytnou součást léčby
 • poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného procesu


Pacient je povinnen dodržovat sjednané termíny jednotlivých lékařských výkonů v souladu s léčebným plánem, preventivními prohlídkami a plánem výkonů dentální hygienistky. Za sjednaný termín se považuje termín zapsaný v systému poskytovatele a poskytovatel jej musí pacientovi sdělit – ústně, telefonicky, sms zprávou nebo e-mailem.

Poskytovatel je oprávněn v odůvodněných případech termín pacienta měnit, o čemž musí být pacient informován – ústně, telefonicky, sms zprávou nebo e-mailem.

Pacient si je vědom a výslovně bere na vědomí, že v případě jeho včasného neomluveného nedodržení sjednaného termínu (dále jen „absence“) vzniká poskytovateli škoda za promarněný čas.

Pro případ NEomluvené absence ze strany pacienta tímto obě strany sjednávají paušální smluvní náhradu škody. Neomluvenou absencí se rozumí nedostavení na sjednaný termín bez omluvy. Omluva pacienta je možná jen prokazatelnou formou (osobně, telefonicky, sms zprávou nebo e-mailem, a to min. 24 hod. předem).

Poskytovatel a pacient se v rámci těchto podmínek, ke kterým pacient výslovně přistupuje, dohodli, že v případě porušení povinnosti pacienta dostavit se na plánovaný termín úkonu,na kterém se pacient a poskytovatel dohodli, a to bez včasné omluvy (min. den předem), tj. v případě absence, uhradí pacient poskytovateli, nedohodnou-li se jinak, smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každých 30 minut objednaného termínu, ke kterému se pacient bez omluvy nedostavil.

Smluvní pokuta je splatná na výzvu poskytovatele a poskytovatel je oprávněn ji pacientovi vyúčtovat.

Pacient bere na vědomí, že motivací tohoto ustanovení není účtování smluvních pokut, ale zamezení neomluvených absencí a prostojů nákladného zdravotnického zařízení, což bere na vědomí.

Pacient bere na vědomí, že při neomluvené absenci mu budou také zrušeny všechny jeho plánované budoucí termíny a objednání termínů nových bude možné až po úhradě smluvní pokuty s ohledem na délku aktuálních objednacích dob, s čímž souhlasí.

Omluvy je možné provádět s předstihem alespoň 24 hod. těmito způsoby:

 • osobně
 • telefonicky – 773 003 573, 773 003 880
 • SMS zprávou na stejná telefonní čísla
 • E-mailem: dentino.brno@gmail.com, dentino.vyskov@gmail.com

V případě včasné omluvy dle předchozího ustanovení není poskytovatel oprávněn pacientovi pokutu účtovat.


Nadstandartní stomatologie

DENTINO nabízí širokou škálu výkonů nadstandardní stomatologie, s orientací na kvalitu a nejmodernější technologie.

Pro umožnění bezbolestného výkonu pacient souhlasí s aplikací lokální anestezie volenou lékařem dle momentálního zdravotního stavu pacienta.

I v oblasti nadstandardní péče zpravidla existuje více variant léčby a pacient dostává na výběr z několika možností. Pacient je vždy informován o možných variantách péče  jejich cenách – ještě před poskytnutím ošetření.

DENTINO má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami na území České republiky.

Pacient bere na vědomí, že pojišťovny v ČR hradí pouze malou část nákladů kvalitní moderní stomatologie, a navíc jen při použití levnějších materiálů a základním postupů.

Většina typů ošetření, která vedou k dlouhodobému zachování či kvalitní náhradě chrupu pacienta, bohužel v současné době hrazeny pojišťovnou nejsou nebo je pojišťovna platí jen z části a pacient si musí tato poskytnutá ošetření doplatit.

Naším cílem je kvalita poskytnutého ošetření, jež vede k dlouhotrvajícím výsledkům.

V případě navrhnutého lékařského postupu poskytovatele, či navrhovaného použití zdravotnického materiálu či aplikace lokální anestezie (a to vše i ve standartní stomatologii) se má za to a pacient tuto skutečnost bere na vědomí, že pacient s navrhnutým postupem a použitím zdravotnického materiálu souhlasí, pokud nevyjádří před realizací postupu a zahájením výkonů (či protetické práce) svůj nesouhlas.

V případě protetických prací, které vždy vyžadují více návštěv, pacient hradí zálohu ve výši min. 50% z celkové ceny protetické práce, a to v den zahájení. Doplatek zbývající ceny bude uhrazen v den odevzdání protetické práce. Pokud pacient ukončí zahájenou protetickou rekonstrukci z jakéhokoliv důvodu, záloha mu v plné výši propadá. Pokud dojde během protetické rekonstrukce k dlouhé prodlevě mezi jednotlivými fázemi ze strany pacienta, pak pacient bere na vědomí, že je možné, že se práce bude muset zahájit od začátku a v takovém případě si zubní laboratoře většinou úhradu své práce účtují dvakrát, tudíž i pacient následně musí doplatit cenu zubní laboratoře, která je z těchto důvodů účtována navíc.


Reklamace

DENTINO  poskytuje záruku 2 roky (od momentu dokončení) na všechny protetické práce (korunky, můstky, protézy, atd.).  

Záruka se nevztahuje na výplně, dočasné práce,  endodontické ošetření,  stomatologické výkony povahy služeb (dentální hygiena,  bělení,  výkony na měkkých tkáních, atd.).

Důvody k celkovému nebo částečnému zrušení záruky jsou: nedbalost k ústní hygieně, neuposlechnutí lékařského doporučení, nesprávné používání protézy, neléčená dysfunkce čelistního kloubu, systémové choroby ovlivňující stav orálního zdraví (diabetes, epilepsie, osteoporóza, cytostatická léčba atd.), zranění v oblasti hlavy a krku s možností poranění zubů nebo čelisti.

Stížnost či reklamaci musí pacient primárně podat přímo u poskytovatele, který v rámci evidence stížností musí věc projednat a v zákonné lhůtě.


Závěrečná ujednání

Tyto závazné smluvní a všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny ne webových stránkách poskytovatele:  www.dentino.cz,  a k dále jsou vyvěšeny v čekárně poskytovatele, kde jsou plně přístupné všem pacientům v rozsahu celé provozní doby.

Pro pacienta jsou tyto smluvní a všeobecné obchodní podmínky platné a účinné ode dne, kdy je pacient registrován jako pacient poskytovatele, přičemž rozhodným okamžikem je podpis registračního formuláře, kterým je uzavřena smlouva o poskytování zdravotní péče. Tyto smluvní a všeobecné obchodní podmínky jsou připojeny k registračnímu formuláři (smlouvě o poskytování zdravotní péče) a jsou jeho nedílnou a neoddělitelnou součástí.

V případě pacientů externích (neregistrovaných) v našem zdravotnickém zařízení jsou tyto podmínky také závazné a jsou připojeny k anamnestickému dotazníku a jsou jeho nedílnou a neoddělitelnou součástí. Podmínky jsou tedy platné a účinné ode dne vyplnění a podpisu anamnestického dotazníku.